Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Serwis internetowy DeVu dostępny pod adresem internetowym devu.com.pl prowadzony jest przez zewidencjonowaną w CEIDG firmę DeVu Diana Walkiewicz ul. Kielecka 83A/1 26-600 Radom; NIP 9482460608, REGON 141378692,
2. Użytkownicy mogą skontaktować się ze Usługodawcą za pośrednictwem:
a) Tel.: +48 795692513;
b) e-mail devu_suknie@devu.com.pl;
c) listownie ul. Kielecka 83A/1 26-600 Radom.
3. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu.
4. Prawa i obowiązki Użytkowników oraz Usługodawcy określają postanowienia niniejszego Regulaminu oraz przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
5. Postanowienia niniejszego Regulaminu gwarantują prawa konsumenta przysługujące na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

II. DEFINICJE

1. Serwis – serwis internetowy DeVu dostępny pod adresem: devu.com.pl
2. Usługodawca – podmiot zarządzający i prowadzący Serwis, którym jest DeVu Diana Walkiewicz, ul. Kielecka 83A/1 26-600 Radom; NIP 9482460608, REGON 141378692.
3. Regulamin – niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami, które stanowią jego integralną część,
4. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która korzysta z oferty Serwisu,
5. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
6. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, dokonująca z Usługodawcą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
7. Użytkownik – każdy, kto w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu,
8. Formularz rejestracji – dostępny w Serwisie formularz on-line, umożliwiający utworzenie Konta, w którym należy podać wszystkie wymagane dane Użytkownika, w tym login i hasło,
9. Formularz zamówienia – dostępny w Serwisie formularz on-line umożliwiający Użytkownikom złożenie zamówienia,
10. Odzież – dostępna w Serwisie rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy najmu lub sprzedaży pomiędzy Usługobiorcą, a Usługodawcą,
11. Cena katalogowa Odzieży/cena regularna Odzieży – cena Odzieży umieszczona przy produkcie bez uwzględnienia promocji, upustów i innych czynników wpływających na cenę,
12. Usługa – dostępna w Serwisie usługa szycia na miarę, konsultacje on-line, mobilna projektantka (konsultacje w umówionym miejscu);
13. Skrzynka e-mail – elektroniczna skrzynka pocztowa, charakteryzująca się indywidualnym adresem internetowym danej osoby (adres e-mail), za pośrednictwem której dana osoba może wysyłać i odbierać wiadomości i inne dane w ramach usługi poczty elektronicznej,
14. Konto – miejsce w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, dostępne dla Usługobiorcy po zalogowaniu, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy, w tym informacje o złożonych Zamówieniach. Za pośrednictwem Konta, Usługobiorca wprowadza i zarządza danymi, opisami i innymi elementami oraz korzysta z oferty Serwisu,
15. Dowód zakupu usługi – paragon fiskalny, rachunek lub faktura VAT potwierdzający zakup usługi.

III. WYMAGANIA TECHNICZNE

1. Do korzystania z usług Serwisu za pośrednictwem serwisu internetowego niezbędne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW.
2. Więcej o plikach „cookies” oraz zasadach ochrony tego typu danych znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

IV. REJESTRACJA

1. Rejestracja Konta następuje poprzez wykonywanie kolejnych instrukcji na stronie Serwisu internetowego – formularz rejestracji.
2. Rejestracji Konta można dokonać również podczas składania zamówienia.
3. Poprzez rejestrację Konta Użytkownik oświadcza, że:
   1. zapoznał się z treścią Regulaminu oraz zaakceptował jego treść w całości,
   2. spełnia warunki wymagane do korzystania z Serwisu określone w Regulaminie.
4. Użytkownik jest obowiązany do utrzymania w tajemnicy hasła dostępu do Konta. Użytkownik jest zobowiązany dołożyć najwyższej staranności, aby nie dopuścić do utraty hasła dostępowego lub wejścia w jego posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu). Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za udostępnienie loginu i hasła osobom trzecim.
5. Użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje Konto. Usunięcie Konta powoduje stałe i bezpowrotne usunięcie wszelkich danych Użytkownika z systemu.
6. Usługodawca może usunąć Konto lub rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w przypadku, gdy:
   1. Usługodawca stwierdzi, iż Użytkownik naruszył postanowienia Regulaminu, a w szczególności korzysta z Serwisu w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem,
   2. Użytkownik nie zaakceptował zmian wprowadzanych przez Usługodawcę w Regulaminie,
   3. Użytkownik nie zalogował się ani razu na swoje Konto przez okres 12 miesięcy od ostatniego logowania,
   4. Użytkownik nie aktywuje lub nie zweryfikuje Konta w terminie 30 dni,
7. Treści lub informacje przekazywane przez Użytkownika do Serwisu podczas rejestracji lub edycji Konta mogą być moderowane przez Usługodawcę, jeżeli podawane w nich treści lub informacje naruszają Regulamin.

V. ZAMÓWIENIE ODZIEŻY I USŁUGI – POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Serwis prowadzi działalność usługową na terytorium Polski i poza jej granicami polegającą na szyciu na miarę, konsultacji online (chat), konsultacji w uzgodnionym miejscu, sprzedaży, okresowym wypożyczaniu Odzieży, a także odpłatnej usłudze polegającej na możliwości wypożyczenia Odzieży wyłącznie w celu jej przymierzenia.
2. Celem złożenia zamówienia Usługobiorca wybiera interesującą go Odzież lub Usługę i wypełnia Formularz zamówienia.
3. Usługobiorca jest zobowiązany do podania prawdziwych i prawidłowych danych niezbędnych do realizacji zamówienia.
4. Serwis potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji pocztą elektroniczną lub telefonicznie. Serwis informuje ponadto za pośrednictwem poczty elektronicznej, gdy zamówienie jest przekazane do wysyłki.
5. Dla Usługobiorcy oraz Usługodawcy wiążące są informacje zawarte na karcie informacyjnej w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
6. Informacje znajdujące się w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Ogłoszenia, reklamy Usługodawcy, cenniki i inne informacje podane na stronach internetowych Serwisu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm..).
7. Do zawarcia umowy dochodzi z chwilą opłacenia zamówienia przez Usługobiorcę.

VI. SZYCIE NA MIARĘ

1. W celu złożenia w Sklepie Zamówienia za pomocą formularza zamówień dostępnego w Sklepie, Klient powinien wykonać następujące czynności:
   1. wybrać Odzież i wpisać do formularza niezbędne wymiary lub zaznaczyć opcję “proszę o kontakt” oraz użyć przycisku „DODAJ DO KOSZYKA”,
2. przejść do Koszyka i wybrać sposób płatności oraz dostawy,
3. zaakceptować niniejszy Regulamin oraz oświadczenia dostępne pod formularzem zamówień,
4. Kupujący jest zobowiązany uzupełnić dane osobowe obejmujące:
   1. imię i nazwisko/ firmę i NIP,
   2. adres (ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość),
   3. numer telefonu,
   4. adres poczty elektronicznej email,
   5. na koniec użyć przycisku „ZAMAWIAM”.
   6. Po złożeniu przez Klienta zamówienia otrzyma on od Sprzedawcy wiadomość email z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia oraz informacją dot. sposobu płatności oraz terminu dostawy zamówionej Odzieży.
5. Klient może dokonać konsultacji w zakresie zmian materiału lub innych indywidualnych zmian. Przedmiotowe zmiany będą realizowane w miarę dostępności materiałów oraz możliwości. Dokonane zmiany nie mogą ingerować w prawa autorskie projektu.
6. Klient jest zobowiązany do dokonania zapłaty w terminie 24h od złożenia zamówienia. W przypadku braku zapłaty Sprzedający nie podejmie żadnych czynności zmierzających do realizacji umowy. W przypadku braku dokonania zapłaty w terminie 7 dni zamówienie zostaje automatycznie anulowane.
7. Termin realizacji zamówienia wynosi 14 dni (nie wliczając niedziel i świąt) licząc od zaksięgowania środków na koncie Sprzedającego.
8. Klient dokonuje przymiarki otrzymanej odzieży niezwłocznie po jej otrzymaniu i ma prawo do wskazania w terminie 3 dni poprawek, które chce zrealizować. Poprawki mogą dotyczyć wyłącznie rozmiaru i będą wykonane o ile konstrukcja odzieży będzie to umożliwiała. Odzież uszyta niezgodnie z wymiarami podanymi przez Klienta będzie poprawiona bez względu na ograniczenia konstrukcyjne.
9. Realizacja poprawek wynosi 7 dni od dnia odesłania odzieży Sprzedającemu.

VII. SPRZEDAŻ ODZIEŻY

1. Sprzedawca ma prawo do odmowy realizacji Zamówień:
a) złożonych na nieprawidłowo wypełnionym formularzu Zamówienia,
b) złożonych z naruszeniem niniejszego Regulaminu.
2. Dokonywanie Zamówień w Sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.
3. Treści umów sprzedaży zawieranych w Sklepie są przechowywane przez system informatyczny Sklepu przez okres co najmniej 3 miesięcy od daty zawarcia każdej z umów, a treść tych umów jest udostępniona wyłącznie stronom umowy lub na żądanie uprawnionych organów władzy publicznej zgodnie z przepisami prawa.
4. Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy Regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz indywidualne ustalenia pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
5. Sprzedawca przesyła dokumenty sprzedaży oraz ewentualne korekty przy zastosowaniu poczty elektronicznej.
6. Akceptacja Regulaminu oznacza także wyrażenie zgody na stosowanie faktur elektronicznych w rozumieniu art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2014 r. o podatku od towarów i usług, Dz. U.2011 nr 177 poz. 1054 z późniejszymi zmianami.

VIII. KONSULTACJE ONLINE LUB W WYBRANYM MIEJSCU

1. Konsultacje są odpłatne. Płatność winna nastąpić w terminie 24h od dnia zarezerwowania terminu konsultacji. W przypadku braku płatności konsultacja zostaje anulowana.
2. Przedmiotem konsultacji jest doradztwo w zakresie doboru odzieży.
3. Konsultacje mogą być odwołane przez Klienta co najmniej 48h przed umówionym terminem konsultacji, zaś po tym terminie wyłącznie za zgodą obu stron.
4. W przypadku odwołania konsultacji zgodnie z ust. 3 uiszczona należność zostanie zwrócona całości.
5. Konsultacja trwa do 20 minut i będzie odbywała się za pośrednictwem aplikacji wymienionych na stronie lub w miejscu uzgodnionym przez strony.
6. W przypadku gdy miejsce konsultacji jest inne niż miejsce siedziby firmy Sprzedającego to wówczas strony są zobowiązane ustalić koszty dojazdu, diet i noclegu.

IX. WYPOŻYCZENIE ODZIEŻY; WYPOŻYCZENIE ODZIEŻY W CELU PRZYMIERZENIA

1. Zamówienie jest realizowane we wskazanych terminach po dokonaniu płatności i spełnieniu wymagań dotyczących płatności, a także po wniesieniu na żądanie Usługobiorcy kaucji w wysokości 100% wartości Odzieży. Kaucja zostanie zwrócona w terminie 3 dni od zwrotu Odzieży z zastrzeżeniem postanowień niniejszego rozdziału.
2. Zamówienie musi być złożone co najmniej 7 dni roboczych przed wskazanym terminem dostarczenia sukienki, zamówienia złożone po tym terminie uznaje się za niemożliwe do wykonania, chyba że Usługobiorca w odrębnej korespondencji e-mail uzgodni z Usługodawcą, że zrealizuje zamówienie.
3. Okres ważności złożonego zamówienia wynosi 3 dni. Jeśli przez ponad 3 dni nie zapłacisz za nie lub nie będziemy mogli się z tobą skontaktować, żeby zrealizować zamówienie – zamówienie zostanie anulowane.
4. Okres wypożyczenia Odzieży wynosi 4 dni kalendarzowe, na które składają się dzień otrzymania zamówienia (dzień pierwszy), okres wypożyczenia (dni od drugiego dnia do dnia zwrotu) oraz dzień zwrotu Odzieży (dzień czwarty). Przy zamówieniach obejmujących dni ustawowo wolne od pracy pierwszy dzień wypożyczenia powinny być dniem roboczym.
5. Okres wypożyczania Odzieży w celu jej przymierzenia to 24 godziny liczone od momentu odbioru Odzieży przez Usługodawcę. WAŻNE: Usługobiorca nie świadczy niniejszej usługi w piątek, sobotę, niedzielę, święta i inne dni ustawowo wolne od pracy oraz dni je poprzedzające.
6. Odzież zwrócona w ramach usługi polegającej na możliwości wypożyczenia Odzieży wyłącznie w celu jej przymierzenia nie może nosić jakichkolwiek śladów użytkowania. W tym celu Usługodawca jest zobowiązany w szczególności do stosowania środków zapobiegających ubrudzeniu Odzieży, w szczególności mierzyć Odzież z zachowaniem higieny osobistej, bez makijażu, kremów innych środków mogących pozostawić na Odzieży jakiekolwiek ślady, mierzenie musi odbywać się w pomieszczeniu i nie powinno trwać dłużej niż 20 minut jednorazowo. Mierzenie nie może odbywać się w warunkach, w których osoba mierząca może wydzielać pot.
7. W sytuacji gdy ostatni dzień wypożyczenia Odzieży (dzień zwrotu) wypada w dzień ustawowo wolny od pracy – zwrot Odzieży powinien nastąpić pierwszego dnia roboczego.
8. Usługobiorca zobowiązany jest odesłać wypożyczoną Odzież najpóźniej w ostatnim dniu najmu.
9. Odzież dostarczana jest w opakowaniach wykonanych pod kątem jak najlepszego zabezpieczenia zamówionej Odzieży, w tym firmowym pokrowcu, dlatego też Odzież powinna zostać zwrócona przy wykorzystaniu opakowania, w którym zostało ono doręczone, w szczególności w pokrowcu, który należy szczelnie zamknąć.
10. Po odesłaniu Odzieży Usługodawca w terminie 3 dni roboczych od jej otrzymania sprawdza czy jest ona kompletna oraz czy nie zawiera uszkodzeń oraz zabrudzeń innych niż wynikające z użytkowania jej zgodnie z przeznaczeniem oraz przy uwzględnieniu ust. 6 niniejszego rozdziału.
11. Usługobiorca nie jest uprawniony do dokonywania żadnych poprawek krawiecki wypożyczonej Odzieży.
12. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub niedających się usunąć zabrudzeń Usługodawca określa kwotę niezbędną do doprowadzenia Odzieży do stanu sprzed wypożyczenia przy uwzględnieniu koniecznych i uzasadnionych kosztów.
13. O określonym stopniu uszkodzeń i zabrudzeń, a także o kosztach ich usunięcia Usługodawca niezwłocznie informuje Usługobiorcę. Informacja przesyłana jest przy wykorzystaniu poczty elektronicznej na adres podany przez Usługobiorcę trakcie składania zamówienia.
14. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub trwałych zabrudzeń Usługodawca może potrącić z karty kredytowej/płatniczej/kaucji Usługobiorcy sumę określoną zgodnie z ust. 12 niniejszego działu do 100% ceny katalogowej Odzieży.
15. W przypadku gdy odesłana Odzież jest zniszczona w stopniu niepozwalającym na jej dalsze użytkowanie, Usługobiorca może potrącić z karty kredytowej/płatniczej/kaucji kwotę stanowiącą równowartość ceny katalogowej Odzieży.
16. Za opóźnienia w zwrocie Odzieży Usługodawca naliczy karę umowną w wysokości 10% ceny katalogowej Odzieży za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. Przedmiotową należność może potrącać z karty kredytowej/płatniczej/kaucji do wysokości 150% ceny katalogowej Odzieży.
17. Maksymalna kwota możliwa do potrącenia na podstawie regulacji zawartych w niniejszym rozdziale nie może przekroczyć 150% ceny katalogowej Odzieży.
18. Niezależnie od trybu przewidzianego w niniejszym dziale, Usługodawca może dochodzić roszczeń na drodze postępowania sądowego, w tym roszczeń wynikających ze szkód przewyższających ww. kary (dotyczy to w szczególności sytuacji gdy Usługobiorca będzie musiał sam zapłacić odszkodowanie w związku z niemożnością świadczenia usług z uwagi na wyłączenie Odzieży w związku z jej trwałym uszkodzeniem lub opóźnieniem jej zwrotu).
19. Usługobiorca w terminie 7 dni przed dniem dostarczenia Odzieży ma prawo do:
   1. zmiany terminu wypożyczenia na termin późniejszy – w miarę dostępności,
   2. zmiany terminu wypożyczenia na termin wcześniejszy – w miarę dostępności i nie później niż na 7 dni przed nowym terminem wypożyczenia,
   3. zmiany rozmiaru Odzieży na inny – w miarę dostępności,
   4. zamiany Odzieży na inną dostępną w tej samej cenie lub droższej za dopłatą.
20. Usługodawca ma obowiązek zawiadomić Usługobiorcę o braku zamówionej Odzieży w magazynie w terminach wskazanych w zamówieniu niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od stwierdzenia tego faktu. Usługobiorca w takim przypadku może wyrazić zgodę na zmianę terminów zamówienia, zrezygnować z zamówionej Odzieży i w jej miejsce wybrać inną lub całkowicie zrezygnować z zamówienia.
21. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia z powodu trwałej niedostępności Odzieży, Usługodawca powinien niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 3 dni od dnia stwierdzenia tego faktu, zawiadomić o tym Usługobiorcę i zwrócić całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

X. OPINIOWANIE USŁUGI

1. Usługobiorcy mają możliwość oceny usług świadczonych przez Usługodawcę poprzez zamieszczanie opinii po realizacji usługi.
2. Usługobiorcy ponoszą odpowiedzialność za publikowane przez siebie opinie.
3. Zabrania się Użytkownikom zamieszczania w Serwisie treści, które:
   1. są sprzeczne z obowiązującym prawem,
   2. naruszają prawa osób trzecich,
   3. naruszają prawa autorskie,
   4. są powszechnie uznawane za wulgarne lub obelżywe,
   5. wzywają do nienawiści na tle rasowym, wyznaniowym lub etnicznym,
   6. nawołują do aktów przemocy,
   7. obrażają Usługobiorców lub inne osoby,
   8. promują inne strony internetowe,
   9. zawierają treści o charakterze pornograficznym,
   10. zawierają treści o charakterze reklamowym,
   11. stanowią linki prowadzące do stron zawierających w/w treści.
4. Opinie nie spełniające warunków określonych w pkt. 3 powyżej lub sprzeczne z pozostałymi postanowieniami Regulaminu mogą być usuwane przez Usługodawcę.

XI. KARTA PODARUNKOWA – BON

1. Usługobiorca (Nabywca) może nabyć Kartę Podarunkową – Bon uprawiającą wskazaną osobę do korzystania z Usług Serwisu na wartość odpowiadającą cenie Karty (Obdarowany).
2. Nabywca nie ponosi ww. kosztów dostawy Karty.
3. Ceny Kart Podarunkowych oraz powiązane z nimi daty ważności są wskazane w cenniku w zakładce Bon.
4. Usługodawca zobowiązuje się do przekazania pod właściwy adres kurierem Karty Podarunkowej wraz z informacjami wskazanymi przez Nabywcę.
5. Karta Podarunkowa zachowuje ważność na czas określony 1 roku licząc od dnia jej wydania Obdarowanemu.
6. W celu skorzystania z Usług Serwisu za pośrednictwem Karty niezbędne jest posługiwanie się Kodem Karty, który jest unikatowy i którego nie można udostępniać osobom trzecim.
7. Obdarowany ma możliwość wykorzystania środków pieniężnych dostępnych na Karcie Podarunkowej jednorazowo lub w kilku częściach.
8. Karta Podarunkowa nie może zostać wymieniona na środki pieniężne.
9. W przypadku gdy cena Usług zamówionych przez Obdarowanego przewyższa środki dostępne na karcie, Obdarowany dopłaci brakującą część ceny zgodnie z akceptowanymi w Serwisie sposobami płatności.

XII. PŁATNOŚCI

1. Ceny prezentowane w Serwisie internetowym są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
2. Do każdego zamówienia Usługodawca dołącza Dowód zakupu usług.
3. Usługobiorca dokonujący zakupu usługi jako Przedsiębiorca na cele prowadzonej działalności gospodarczej oświadcza, iż jest płatnikiem podatku VAT oraz upoważnia Usługodawcę do wystawiania Dowodu zakupu bez podpisu odbiorcy.
4. Usługobiorca przy składaniu Zamówienia dokonuje płatności kartą kredytową/płatniczą, przelewem bankowym, płatnością mobilną lub kodem z Karty Podarunkowej.
5. Usługobiorca wyraża zgodę na obciążenie jego karty kredytowej / płatniczej kwotami określonymi w niniejszym Regulamin.
6. Wysyłka towaru i świadczenie usług następuje po zaksięgowaniu całości należności (cena oraz koszty dodatkowe) na rachunku bankowym Usługodawcy.
7. Usługobiorca ponosi opłatę za doręczenie Produktu pod wskazany adres, zgodnie z opcją dostępną w formularzu zamówienia.
8. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany cen Produktów prezentowanych na stronach Serwisu, zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach Serwisu, wyprzedaży bądź wprowadzenia w nich zmian. Uprawnienie Usługodawcy, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. O szczególnych warunkach akcji promocyjnych oraz wyprzedaży Usługobiorca będzie informowany przez Usługodawcę. Promocje nie łączą się, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

XIII. DOSTAWA

1. Odzież dostarczana jest na adres podany przez Usługobiorcę w zamówieniu przez firmę kurierską.
2. Wybór sposobu odbioru przesyłki dokonywany jest przez Usługobiorcę podczas składania zamówienia w Serwisie.
3. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Usługobiorca jest informowany o kosztach wysyłki w trakcie składania zamówienia.
4. Koszty dostawy i odesłania Odzieży ponosi Usługobiorca, o ile nie zastrzeżono wyraźnie inaczej.
5. Usługobiorca zobowiązuje się do odebrania wysłanej Odzieży w pierwszym terminie. W przypadku nie odebrania Odzieży w pierwszym możliwym terminie lub nie możności jej dostarczenia pod wskazany adres z uwagi na nieobecność Usługodawcy lub dorosłego domownika Usługobiorca jest świadomy, że kolejna próba doręczenia przesyłki może odbyć się po wskazanym przez niego terminie.
6. Po otrzymaniu Odzieży zaleca się sprawdzenie przez Konsumenta stanu dostarczonej przesyłki w obecności przewoźnika, w szczególności czy jest ona kompletna oraz czy nie jest uszkodzony. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń Odzieży lub też innych nieprawidłowości Odzieży zaleca się sporządzenie protokołu szkody. Niesporządzenie protokołu szkody przez Konsumenta nie wyklucza ani nie wstrzymuje rozpoznania ewentualnej reklamacji, jednakże może utrudnić Konsumentowi udowodnienie istnienia uszkodzeń w momencie doręczenia przesyłki, w tym celu konsument winien niezwłocznie po zauważeniu uszkodzenia lub braków zgłosić ten fakt Usługobiorcy, a w szczególności powinien Odzież dokładnie sprawdzić przed użyciem jej.

XIV. REKLAMACJA USŁUG SERWISU

1. Usługobiorca może składać reklamacje na zasadach przewidzianych w niniejszym rozdziale.
2. Po otrzymaniu Odzieży Usługobiorca powinien sprawdzić czy przesyłka zawiera Odzież zgodnie z zamówieniem oraz czy nie jest ona uszkodzona lub zabrudzona.
3. Reklamacja może dotyczyć w szczególności nieprzydatność Odzieży która wynika z:
   1. zabrudzenia Odzieży,
   2. uszkodzenia Odzieży,
   3. zły rozmiar Odzieży – niezgodny z zamówieniem,
   4. zły model Odzieży – niezgodny z zamówieniem,
4. Reklamacji nie podlega Odzież, która dostarczona została zgodnie ze złożonym zamówieniem (model i rozmiar) w stanie pozwalającym na jej normalne użytkowanie (brak uszkodzeń / zabrudzeń). W takich przypadkach Usługodawca może odmówić zasadności reklamacji.
5. Celem złożenia reklamacji Usługobiorca powinien niezwłocznie zawiadomić Usługodawcę o stwierdzonej nieprzydatności. Zgłoszenia należy dokonać pisemnie, mailowo lub telefonicznie.
6. Celem przyśpieszenia procesu rozpatrywania reklamacji zaleca się przygotowanie i przekazanie Usługodawcy nr zamówienia.
7. Po zgłoszeniu reklamacji, Usługodawca poinstruuję Usługobiorcę o czynnościach niezbędnych do szybkiego i sprawnego rozpatrzenia reklamacji.
8. Usługodawca rozpatrując reklamację może w szczególności zobowiązać Usługobiorcę do:
   1. wykonania poglądowych zdjęć uszkodzeń / zabrudzeń,
   2. odesłania Odzieży do Usługodawcy.
9. Usługobiorca nie ponosi kosztów zasadnych Reklamacji.
10. W trosce o jak najlepszą jakość usług, Usługodawca rozpatruje reklamacje niezwłocznie tak aby Usługobiorca mógł skorzystać z usługi w zaplanowanych przez siebie terminach.
11. Przy pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji dotyczącej wypożyczenia Odzieży klient ma możliwość wyboru formy rekompensaty:
   1. ponowne wypożyczenie Odzieży w innym terminie (w zależności od dostępności),
   2. wypożyczenie innej Odzieży z tej samej kategorii cenowej w innym terminie (w zależności od dostępności ),
   3. wypożyczenie innej Odzieży z wyższej kategorii cenowej za dopłatą (w zależności od dostępności),
   4. zwrot wpłaconych środków na konto Usługobiorcy.
12. Opisanej w niniejszym rozdziale Reklamacja usług serwisu nie należy utożsamiać z rękojmią za wady fizyczne i prawne rzeczy sprzedanej.

XV. REKLAMACJA FUNKCJONALNOŚCI SERWISU

1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Usługodawcę lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
2. Reklamacja usług Serwisu powinna zawierać:
   1. dane tożsamości Użytkownika;
   2. temat reklamacji oraz okres, którego reklamacja dotyczy;
   3. okoliczności uzasadniające reklamację;
   4. podpis Użytkownika – w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.
3. Usługodawca może pozostawić reklamację bez rozpoznania, jeżeli:
   1. reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej w Regulaminie, załącznikach, dodatkach lub materiałach pomocy dostępnych w Serwisie. W takim przypadku odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownego dokumentu.
   2. reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej uprzednio w odpowiedzi na poprzednie zgłoszenie reklamacyjne danego Użytkownika. W takim przypadku odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownej korespondencji.
   3. reklamacja pochodzi od osoby trzeciej, która nie posiada stosownego upoważnienia lub pełnomocnictwa.
   4. zostanie złożona po upływie 30 dni od dnia ujawnienia się przyczyn reklamacji.
4. O skorzystaniu z prawa do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania Usługodawca poinformuje niezwłocznie Usługobiorcę.
5. Reklamacje kierowane do Serwisu, a dotyczące usług świadczonych przez podmioty trzecie za pośrednictwem Serwisu będą przekazywane przez Usługodawcę niezwłocznie właściwemu podmiotowi trzeciemu, które jest odpowiedzialny za realizację reklamacji.
6. Usługodawca rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
7. Odpowiedzi na reklamację udziela w jednej z następujących form:
   1. pisemnie na adres reklamującego,
   2. drogą elektroniczną na wskazany przez reklamującego adres poczty elektronicznej,
   3. drogą telefoniczną.
8. Informujemy również, że Konsument posiada również możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczenia, w tym:
   1. zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Usługobiorcą, a Usługodawcą.
   2. skorzystania z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

XVI. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Konsument może odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni.
2. Termin odstąpienia od umowy, o którym mowa powyżej rozpoczyna się: od dnia zawarcia umowy.
3. Odstąpienie może zostać zrealizowane poprzez przekazanie Usługodawcy jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia do Usługodawcy przed upływem 14-dniowego terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej.
4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać przekazane pisemnie na DeVu Diana Walkiewicz, ul. Kielecka 83A/1, 26-600 Radom lub za pomocą poczty elektronicznej. Oświadczenie może zostać złożone z wykorzystaniem wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
5. W razie odstąpienia od umowy przez Konsumenta umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań wobec Usługodawcy. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Usługodawca potwierdził jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
6. W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta, jeżeli jakiekolwiek płatności zostały dokonane przez Konsumenta ich zwrot nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 14 dni od dnia otrzymania stosownego oświadczenia Konsumenta przez Usługodawcę, tym samym kanałem, którym Usługobiorca dokonał płatności, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
7. Jeżeli Usługodawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
   1. o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy.
   2. o świadczenie usług w zakresie rezerwacji zasobów, jeżeli świadczenie rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa do odstąpienia od Umowy.
   3. której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
   4. której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych – m. in. bielizna, piżamy.
9. W przypadku gdy Usługobiorcą nie jest Konsument prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległości nie przysługuje. Niniejsze postanowienie nie dotyczy podmiotów, o których mowa w art. 38a ustawy o prawach konsumenta.

XVII. ZASTRZEŻENIA, ZAPEWNIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. W trosce o dobro Użytkowników oraz zapewnienie najwyższej jakości Serwisu niedozwolone jest wykorzystywanie Serwisu, wszelkich jego funkcjonalności oraz świadczonych usług w sposób sprzeczny z charakterem, celem i przedmiotem działania Serwisu, w szczególności podejmowanie działań, które są sprzeczne z powszechnie obowiązującym prawem, przepisami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zabezpieczeń mających na celu ochronę prawidłowego działania Serwisu, jego integralności i nienaruszalności, w tym zabezpieczeń chroniących przed działaniami Użytkowników Serwisu postępujących niezgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi, Regulaminem oraz zasadami związanymi z działalnością Serwisu.
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do publikacji treści kierowanych przez Użytkowników do zespołu obsługi Serwisu, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem Serwisu (FAQ), co do których Usługodawca uzna, że odpowiedzi na te treści są warte upublicznienia. Usługodawca przed publikacją treści dokona ich anonimizacji.
4. Usługodawca zastrzega sobie możliwość czerpania korzyści z reklam umieszczanych w Serwisie na co Użytkownik, korzystając z Serwisu wyraża zgodę.

XVIII. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Wszelkie prawa własności intelektualnej do Serwisu w szczególności do treści, znaków słownych, graficznych, słowno-graficznych, nazw, obrazów, grafiki, efektów dźwiękowych, informacji, funkcjonalności i usług dostępnych w Serwisie przysługują wyłącznie Usługodawcy lub osobom trzecim, którzy przekazali określone materiały Usługodawcy do użytkowania. Korzystanie z Serwisu nie powoduje nabycia przez Użytkownika praw własności intelektualnej. Zabronione jest kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub w części praw własności intelektualnej do Serwisu. Nie dotyczy to automatycznego czasowego przechowywania plików w pamięci urządzenia cyfrowego, które jest skutkiem normalnego korzystania z Serwisu w celach zgodnych z Regulaminem oraz przypadków prawem dozwolonego użytku.

XIX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Klienta zarejestrowane w Sklepie są przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) („Rozporządzenie”) w celach związanych z transakcjami dokonywanymi w ramach Sklepu oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Sprzedawcę, a także na podstawie zgody Klienta – w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody, w tym w celach handlowych i marketingowych.
Klient może również wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną, w formie wiadomości SMS i MMS. W takim przypadku dane osobowe przetwarzane są przez Sprzedawcę na podstawie zgody – w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody, w tym w celach handlowych i marketingowych oraz w celach związanych z obsługą wysyłki newslettera. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i f) Rozporządzenia w celach wskazanych powyżej.
Podanie danych osobowych przez Klienta w Sklepie jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonywania transakcji w ramach Sklepu. Brak podania danych osobowych uniemożliwia utworzenie konta w Sklepie oraz dokonywanie transakcji w ramach Sklepu. Nie dotyczy to przetwarzania danych dla celów handlowych i marketingowych, które dokonywane jest tylko w przypadku dobrowolnego wyrażenia zgody, niezależnie od transakcji w ramach Sklepu.
Klientowi przysługuje prawo żądania od Sprzedawcy dostępu do danych osobowych go dotyczących, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Klientowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji transakcji w Sklepie i rozpatrywania reklamacji i są przetwarzane przez okres posiadania przez Klienta konta w Sklepie, nie dłużej niż 3 lata od likwidacji konta w Sklepie. Jeżeli Klient dokonuje transakcji bez zakładania konta w Sklepie wówczas dane są przetwarzane przez okres 3 lat od dnia transakcji. W przypadku przetwarzania danych osobowych w prawnie usprawiedliwionych celach Sprzedawcy dane są przechowywane na czas ich realizacji oraz na podstawie zgody Klienta – dane są przechowywane do czasu cofnięcia zgody. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy prawa.
Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego oraz marketingowego, w celu dostosowania materiałów kierowanych przez Sprzedawcę do potrzeb i zainteresowań Klienta oraz w celu dokonywania pomiarów, które pozwolą Sprzedawcy na udoskonalenie świadczonych przez niego usług. Wiążące decyzje nie są zautomatyzowane.

XX. ZMIANY REGULAMINU

1. Zmiana Regulaminu jest możliwa w uzasadnionych przypadkach i w sposób umożliwiający Użytkownikom uprzednie zapoznanie się i wyrażenie zgody albo rezygnację z dalszego korzystania z usług Serwisu.
2. Usługodawca publikuje zmiany Regulaminu na stronach Serwisu. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie udostępniona nie później niż na 14 dni przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.
3. Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na zamówienia złożone przed wejściem w życie takich zmian.
4. Nie wymaga zmiany Regulaminu wprowadzanie przez Serwis promocji, konkursów oraz dodatkowych usług, których szczegółowe zasady i warunki określane będą każdorazowo w załącznikach do Regulaminu lub w odrębnym regulaminie.

XXI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Treść Regulaminu jest udostępniona Użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu i może zostać utrwalona w dowolny sposób.
2. Nieważność jednego z postanowień Regulaminu stwierdzona orzeczeniem właściwego sądu, nie powoduje nieważności pozostałych postanowień Regulaminu.
3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące, chyba że przepisy prawa UE lub prawa międzynarodowego stanowią inaczej.
4. Wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą nie będącym Konsumentem będą podlegały rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy.